Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie

Jakie dokumenty wymagane są do ubiega się o pomoc społeczną oraz w jaki sposób ustalamy przyznawanie świadczeń ?

Wymagane dokumenty do ubiegania się o pomoc:

Pomoc udzielona jest w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby/rodziny.

 

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmowana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej/rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc, nie wyrażają zgody na zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji.

Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane wciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.